• Most rurowy dla potrzeb instalacji odżużlowania Elektrowni Pątnów
  • Projekt wykonawczy konstrukcyjny stacji GPZ R-163, Milicz
  • Projekt konstrukcyjny przebudowy istniejącej jednotorowej linii 110kV relacji odgałęzienie od słupa nr 28 linii Szaflary-Niedzica do GPZ Białka Tatrzańska na linię dwutorową.
  • Projekt konstrukcyjny przebudowy rozdzielni 110kV w stacji transformatorowej 110/20/6 kV Żary (GPZ Żary) oraz przebudowy odcinków linii 110kV wprowadzonych do stacji w celu wykonania powiązania stacji GPZ Żary dodatkową linią 110kV z GPZ Budziechów
  • Projekt konstrukcyjny remontu linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Strumień – GPZ Skoczów na odcinku od słupa 17 do 34
  • Projekt konstrukcyjny przebudowy linii S-207 od R-Ząbkowice do słupa nr 76 w celu przystosowania linii do pracy w temperaturze +800C
  • Projekt konstrukcyjny przebudowy linii S-130/S-130a, S-131 relacji GPZ Pasikurowice do GPZ Wołów, GPZ Rokita w celu przystosowania linii do pracy w temperaturze +800C
  • Projekt konstrukcji budowy rozdzielni 110 kV Świlcza oraz linii zasilających 110 kV realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj
  • Projekt konstrukcji przebudowy linii wielotorowych S-115/S-118/S119/S-120 relacji R-2 Czechnica do R-142 Wieczysta w zakresie zwiększenia ich obciążalności do temperatury +800C
  • Projekt konstrukcji przebudowy linii S-479 relacji GPZ Czarna do GPZ Rokita w celu przystosowania linii do pracy w temperaturze +800C